Nakliyat Dışı

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken; Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı teminat sağlar.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda; üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıpları tazmin eder.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı, ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını temin eder.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alnır.

Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlar teminat altına alınır.